محبوب

اي نشسته در خيال من فراموشم مکن

با فراموشي و تنهايي هم آغوشم مکن

زندگاني ميکنم چون شعله با خود سوختن زنده ام

باسوز و ساز خويش خاموشم مکن

/ 0 نظر / 29 بازدید