عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت

اين روزها سالروز يک واقعه ای  رو داريم سپری ميکنيم.روز واقعه...روزی که انسانهايی برای رسيدن به معبود خود ؛و از همه مهمتر پيامی که برای ما انسانها داشتند از جان که هيچ از خانواده و فرزند که عزيزترين چيزها هستند ؛گذشتند...

ولی چی ميخواستند به ما بگن؟به نظر من کسی اينو درک کنه ؛اين پيامی که اينهمه براش مهم بود بفهمه...

خيلی ها ميگن آزادگی...ولی من ميگم در همه جوانب زندگی

نامردی نکنيم؛پای حرفمون بمونيم؛در برابر ظالمان بايستيم و خيلی چيزهای ديگه

ولی آيا کسانی که به سرو کولشون ميزنن يا سرشون رو ميشکافن اين چيزها رو درک کردن وبهشون عمل کردند؟آيا اون انسان با اون کارش فقط رضايتش به اين بود که ما فقط در اين دو روز عزاداری کنيم و ديگه هيچی؟...

/ 1 نظر / 29 بازدید
Amir

سلام سايت زيبايی داری! موفق باشی