سکوتی ژرفتر از عشق¤ دلی پر از صبر¤ نغمه ای در دل¤روحی سرشار از خاطرات شيرين¤چشمانی نيمه باز¤قدم در راه ميگذارم ¤هر روز...هر روز¤راهی پر فراز و نشيب ¤بدون لبخند¤بی صدا و پر جنجال در اين شهر عنکبوتی پر از مردمانی ساده که مجبورند چند رو باشند و شب هنگام خسته در خانه دل که کم و بيش پر است از نامه های دوستان دل و جان و ذهن و زندگی

/ 0 نظر / 6 بازدید