.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٥

من سيزيف را در دامنه كوه رها ميكنم! بار سنگين او را پيوسته باز مي يابم اما سيزيف وفاداري متعادلي را تعليم مي دهد كه منكر خدايان است و صخره ها را بلند مي‌كند. اين جهاني كه از اين پس فرمانروايي ندارد در نظر او نه بي‌حاصل است و نه بي‌ارزش.بايد سيزيف را خوشبخت شمرد

آلبر کامو

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.